Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup prostřednictvím internetového obchodu www.merinosport.cz  pro území České republiky. Prodávajícím je Lidmila Vališková, Slovanská 613, 543 01, Vrchlabí, IČ: 72873981, DIČ: 6262151863, dále jen "Prodávající". Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními  podmínky a že s nimi  souhlasí. 

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy  

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných  údajů. Odesláním objednávky se objednávka stává závaznou. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. 

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro tuto úhradu.
Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

3.  Předmět smlouvy   

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce.Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů a nelze tak jejich nepřesnost vyloučit. Obrázky u zboží mohou být v některých případech jen ilustrační.

4. Místo plnění   

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží  dopravci tj.  přepravní firmě k dopravě ke kupujícímu nebo je místem osobního odběru.

5. Cena a platební podmínky 

Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.    
K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím, příp. další poplatky typu doběrečné apod.

Kupní cena může být zaplacena:
a) dobírkou, v případě že zboží bude dodáno Českou poštou či hotově na výdejních místech Zásilkovny.cz
b) bankovním převodem
c) převzetím zboží na prodejně

d) přes palební bránu GoPay

 

Kupující má právo na převzetí zboží zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. 
  
V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo do další aktualizace nabídky.

Své náklady vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku za účelem objednání zboží a uzavření kupní smlouvy nese každá strana ze svého.

Slevové kupóny, kódy a hesla lze vždy použít pouze jeden/jedno na objednávku. V přídadě vyhlášení akční slevy na určitou dobu je nutné, aby kupující uvedl v poznámce kód či heslo, aby mu byla sleva vyčíslena. Slevy se nesčítají a nedají kombinovat. Platí pouze jedna na nákup.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta počíná běžet následujícím dnem po uzavření kupní smlouvy (doručením potvrzené objednávky kupujícímu). V případě, že zboží má prodávající skladem, vyexpeduje je, tj. předá dopravci zpravidla druhý pracovní den po potvrzení objednávky. 

V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do  10-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě dodeseti dní. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy.

V případě, že není možné, aby dodavatel dodal objednané zboží prodávajícímu a  nepřistoupí-li kupující ke změně předmětu smlouvy, prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy.

7. Přechod  nebezpečí škody na zboží a přechod vlastnického práva

Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí  škody na zboží. 
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

8. Dopravní podmínky a poštovné  

Možnosti způsobů doručení zásilky:
a) Českou poštou - cena je 115,- Kč, v případě dobírky 135,- Kč

b) PPL - cena je 79,- Kč, v případě dobírky 99,- Kč

c) DPD Private nebo PickUp - cena 75,- Kč, v případě dobírky 95,- Kč

d) Zásilkovna.cz - výdejní místo -  cena je 35,- Kč, v případě dobírky 55,- Kč

e) GLS - cena je 70,-Kč, v případě dobírky 90,- Kč

f) osobním odběrem zboží na provozovně za podmínek uvedených v dodacích podmínkách

g) PPL na Slovensko - cena je 250,-Kč, v případě dobírky 270,- Kč

h) Zásilkovna.cz na Slovensko - výdejní místo -  cena je 135,- Kč, v případě dobírky 155,- Kč

 

V případě shledání porušení originální pásky  na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky  a správný počet balíků.
Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je vložena do balíku se zbožím.

9. Záruka a podmínky reklamace

Na toto zboží je záruční doba 24 měsíců v případě, že kupujícím je občan - nepodnikatel. Pokud však je kupujícím osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo podniká na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a požaduje při vystavování daňového dokladu uvedení své firmy, svého IČ a DIČ, v takovém případě poskytuje prodávající záruku v délce 12 měsíců.   

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Nárok vzniká i v případě, že je objednávka učiněna po internetu a zboží je následně osobně odebráno z kamenné prodejny.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich.

10. Reklamace poškození  zásilky   

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
V případě shledání porušení originální pásky  na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky  a správný počet balíků.

Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou) Vám bude zasláno zboží novou zásilkou.

11. Vrácení zboží

Spotřebitel má právo podle ust.§ 53, odstavce 7 občanského zákoníku odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy uzavřené na dálku do 14-ti dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v  odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné lhůty od převzetí zakoupeného zboží.


Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či bude jevit známky nošení nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží. V případě vrácení pouze části objednávky, zaniká kupujícímu nárok na vrácení poštovného, jelikož si část zásilky kupující ponechal. V případě uplatnění slevy na poštovném a vrácení části zásilky zaniká nárok kupujícího na slevu na poštovném . Prodávající se vyhrazuje právu toto částku kupujícímu odečíst od vrácené částky Kč či je požadovat od kupujícího doplatit.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle ust.§ 53, odstavce 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Pro účely těchto obchodních podmínek se spotřebitelem rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

12. Ochrana osobních údajů   

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jelikož je serióznost naší základní a nejvyšší prioritou, jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.
Vaše osobní údaje neposkytneme  v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

13. Šíření obchodních sdělení

Kupující uděluje souhlas k šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky týkající se prodeje zboží na elektronickou adresu, kterou prodávající získal v souvislosti s prodejem zboží. Kupující je oprávněn kdykoliv odmítnout souhlas s takovým využíváním svého elektronického kontaktu.

14. Počítání času

Pro účely těchto obchodních podmínek se počítání času řídí úpravou ustanovení § 122 občanského zákoníku. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.

15. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně  dopravních nákladů a příp. dalších poplatků  a obchodní  podmínky ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Je-li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že kupní smlouva se týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy ust. § 409 a násl. obchodního zákoníku. V takovém případě se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy řídí pouze těmi ustanoveními těchto obchodních podmínek, která neodporují právní úpravě kupní smlouvy podle obchodního zákoníku.
Práva a povinnosti účastníků smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. občanského zákoníku.

Je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků smlouvy také ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Merinosport.cz a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Merinosport.cz doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Merinosport.cz pro vyřešení nastalé situace.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
V pořádku
Další informace